Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Każdego dnia wykonując nasze codzienne obowiązki, zadania czy też inne czynności jesteśmy narażeni na doznanie szkody lub krzywdy. Zarówno w pracy jak i w domu, jadąc na zakupy lub do rodziny.

W drugim przypadku, będąc uczestnikiem ruchu drogowego jesteśmy szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo. Dla naszej ochrony każdy kierowca jest obowiązany posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC). Więc w jakich sytuacjach przyznawane jest nam odszkodowanie lub zadośćuczynienie?

Podstawową przesłanką odpowiedzialności cywilnej jest powstanie szkody. Odszkodowanie jako świadczenie rekompensujące szkody majątkowe jest przyznawane w następujących sytuacjach:

  • uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy,
  • uszkodzenia ciała lub pogorszenia stanu zdrowia (zwrot kosztów leczenie, rehabilitacji, pokrycie wydatków z przystosowaniem się do nowych warunków życiowych).

Zakres odszkodowania obejmuje nie tylko rzeczywiste straty, ale również utracone korzyści, które poszkodowany by osiągnął, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Zadośćuczynienie rekompensuje szkodę niemajątkową, która rozumiana jest jako wszelkie cierpienie fizyczne (ból) oraz cierpienie psychiczne polegające na ujemnych uczuciach przeżywanych w związku z cierpieniami fizycznymi lub następstwami uszkodzenia ciała czy też rozstroju zdrowia.

W sytuacji, gdy jedno zdarzenie powoduję szkodę majątkową, za którą poszkodowany może żądać odszkodowania (np. koszty leczenia złamanej ręki), a jednocześnie poszkodowany odnosi krzywdę (ból i cierpienia na skutek złamanej ręki), to wówczas poszkodowanemu przysługują oba roszczenia – o odszkodowanie i o zadośćuczynienie.

W przypadku śmierci osoby najbliższej na skutek czynu niedozwolonego rodzinie zmarłego przysługuje, pod określonymi warunkami wskazanymi w ustawie, odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej, będącego następstwem zdarzenia, w którym poniósł śmierć najbliższy członek rodziny. Odszkodowanie to polega na dążeniu do naprawienia szkody majątkowej, która jest ściśle powiązana z krzywdą niemajątkową. Nadto osoby najbliższe mają możliwość uzyskania zadośćuczynienia, które ma na celu zrekompensować ich negatywne przeżycia.

Napisz - Pomożemy

Skontaktujemy się w ciągu 24h