Jak wysokiej kwoty z odszkodowania/zadośćuczynienia mogę się spodziewać?

Jak wysokiej kwoty z odszkodowania/zadośćuczynienia mogę się spodziewać?

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania na skutek wypadku rozstroju zdrowia odszkodowanie pokryje wszelkie wynikłe z tego tytułu koszty (koszty leczenia, rehabilitacji, koszty dojazdu na badania, koszty opieki nad Klientem ponoszone przez najbliższych członków rodziny itp.). Dodatkowo Klientowi przysługuje zadośćuczynienie za krzywdę, którego wysokość zależy od rodzaju i długotrwałości cierpień fizycznych oraz psychicznych. Kwoty z tego tytułu, w zależności od rodzaju cierpień wynosić mogą nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych. W przypadku jeśli Klient na skutek wypadku utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeśli na skutek wypadku zwiększyły się jego wydatki lub zmniejszyły możliwości prawidłowego funkcjonowania (np. Klient stał się inwalidą) oprócz odszkodowania i zadośćuczynienia Klient otrzyma także rentę, której wysokość zależna jest od konkretnego przypadku.

Wysokość zadośćuczynienia zależy od stopnia pokrewieństwa oraz bliskości i zażyłości relacji Klienta z osobą zmarłą. Co do zasady najwyższe kwoty przyznawane są dla małoletnich dzieci po stracie któregoś z rodziców oraz dla rodziców po stracie małoletniego dziecka. Przeważnie oscylują one w okolicach kwoty 100 000 złotych. Najniższe kwoty przyznawane są dla wnuków po stracie któregoś z dziadków oraz dla pełnoletniego rodzeństwa po stracie brata lub siostry. W pierwszego rodzaju przypadków kwoty rzadko przekraczają kwotę 10 000 złotych. W przypadku pełnoletniego rodzeństwa kwoty w zależności od okoliczności mogą oscylować w okolicach od 5 000 złotych do 50 000 złotych. W wypadkach szczególnie uzasadnionych kwoty te mogą być oczywiście wyższe.

Napisz - Pomożemy

Skontaktujemy się w ciągu 24h