Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Każdego dnia wykonując nasze codzienne obowiązki, zadania czy też inne czynności jesteśmy narażeni na doznanie szkody lub krzywdy. Zarówno w pracy jak i w domu, jadąc na zakupy lub do rodziny.

W drugim przypadku, będąc uczestnikiem ruchu drogowego jesteśmy szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo. Dla naszej ochrony każdy kierowca jest obowiązany posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC). Więc w jakich sytuacjach przyznawane jest nam odszkodowanie lub zadośćuczynienie?

Podstawową przesłanką odpowiedzialności cywilnej jest powstanie szkody. Odszkodowanie jako świadczenie rekompensujące szkody majątkowe jest przyznawane w następujących sytuacjach:

  • uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy,
  • uszkodzenia ciała lub pogorszenia stanu zdrowia (zwrot kosztów leczenie, rehabilitacji, pokrycie wydatków z przystosowaniem się do nowych warunków życiowych).

Zakres odszkodowania obejmuje nie tylko rzeczywiste straty, ale również utracone korzyści, które poszkodowany by osiągnął, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Zadośćuczynienie rekompensuje szkodę niemajątkową, która rozumiana jest jako wszelkie cierpienie fizyczne (ból) oraz cierpienie psychiczne polegające na ujemnych uczuciach przeżywanych w związku z cierpieniami fizycznymi lub następstwami uszkodzenia ciała czy też rozstroju zdrowia.

W sytuacji, gdy jedno zdarzenie powoduję szkodę majątkową, za którą poszkodowany może żądać odszkodowania (np. koszty leczenia złamanej ręki), a jednocześnie poszkodowany odnosi krzywdę (ból i cierpienia na skutek złamanej ręki), to wówczas poszkodowanemu przysługują oba roszczenia – o odszkodowanie i o zadośćuczynienie.

W przypadku śmierci osoby najbliższej na skutek czynu niedozwolonego rodzinie zmarłego przysługuje, pod określonymi warunkami wskazanymi w ustawie, odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej, będącego następstwem zdarzenia, w którym poniósł śmierć najbliższy członek rodziny. Odszkodowanie to polega na dążeniu do naprawienia szkody majątkowej, która jest ściśle powiązana z krzywdą niemajątkową. Nadto osoby najbliższe mają możliwość uzyskania zadośćuczynienia, które ma na celu zrekompensować ich negatywne przeżycia.

Napisz - Pomożemy

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest HELPEA Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Biznesowej 15 w Radomiu.

Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania informacji na temat odszkodowania, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności

Dane osobowe podane przez Państwo będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu wysłania informacji na temat odszkodowania, które Państwa interesuje, a jeśli udzielili Państwo określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym.

Informujemy, że będziemy przetwarzać Państwa dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów).

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem: biuro@helpea.pl