FAQ

INFORMACJE OGÓLNE

Jakim zakresem odszkodowań zajmuje się Helpea Sp z o.o.?

Firma zajmuje się uzyskiwaniem odszkodowań w zakresie szkód:

• osobowych – wypadki w wyniku poślizgnięcia, potknięcia lub upadku w miejscach publicznych, urazy w pracy (potknięcia, upadki, podczas gdy jesteśmy w biurze lub na budowie), potknięcia w sklepach, barach i restauracjach, upadki na skutek kolein i dziur w jezdni lub chodnikach.

• wypadki komunikacyjne – niezależnie od tego, czy osobą poszkodowaną jest pieszy, kierowca, pasażer czy motocyklista. Świadczenie z tytułu odszkodowania lub/i zadośćuczynienia należy się zarówno osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, jak również w przypadku, gdy osoba poszkodowana zmarła w wyniku wypadku, osobom bliskim, np. rodzice, dziecko, rodzeństwo, współmałżonka, babcia, dziadek.

• wypadki w pracy – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodują uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą, wykonywaniem poleceń przełożonych, wykonywaniem pracy na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia przełożonego, a także w czasie gdy pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania pracy, w czasie podróży służbowej i delegacji.

• błędy medyczne – nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, powodujące szkodę pacjenta. Do najczęstszych błędów medycznych należą: zakażenie WZW lub gronkowcem, błąd w czasie operacji, błędnie postawiona diagnoza.

• OC rolnika – Ubezpieczenie pokrywa wszelkie szkody powstałe na terenie gospodarstwa rolnego, wyrządzone przez rolnika, osobę pozostającą w gospodarstwie domowym lub pracowników gospodarstwa. Odszkodowanie wypłacane są w szczególności za uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia, śmierć oraz uszkodzenie lub zniszczenie mienia. Ubezpieczeniem objęte są także maszyny i pojazdy wolnobieżne należące do rolnika, a także szkody wyrządzone przez pracowników w związku z ruchem pojazdów będących własnością rolnika.

• szkody rzeczowe – szkoda rzeczowa, inaczej nazywana szkodą majątkową, powstaje wówczas gdy dochodzi do uszkodzenia, utraty lub zniszczenia posiadanych przez nas dóbr materialnych.

Dlaczego warto wybrać Helpea a nie inną firmę z branży odszkodowawczej?

Przejrzystość, spójność i wysoka jakość działań, to podstawy jakimi kieruje się Helpea.

Jako jedna z niewielu firm w Polsce posiadamy wewnętrzną Kancelarię Prawną – prowadzimy sprawy sądowe i nie tylko na etapie ugodowym ale i sądowym. Wart uwagi jest fakt, że nasza Kancelaria to zespół fachowców specjalizujących się od wielu lat w odszkodowaniach – nie prowadzimy spraw rozwodowych i spadkowych i „przy okazji” odszkodowawczych – dlatego gwarantujemy pełen profesjonalizm i doświadczenie w sprawach roszczeniowych. Nasza firma dobrze znając oczekiwania osób poszkodowanych dokłada wszelkich starań, by oszczędzić im czas i przykre doznania wynikające z zaistniałej sytuacji. Zawsze reprezentujemy klienta i jego interesy, a posiadane doświadczenie procentuje szybkim i kompleksowym pozyskaniem dowodów i wszelkich dokumentów za klienta. W efekcie tok sprawy jest znacznie krótszy niż działalność na tzw. „własną rękę”. Działamy w sposób etyczny, odpowiedzialny i zdecydowany, by nasz klient miał pełen komfort bezpieczeństwa i zaufania do nas.

Ile będzie kosztować prowadzenie mojej sprawy, czy są jakieś opłaty wstępne?

Zgodnie z §2 pkt. 4 umowy Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie liczone od wartości uzyskanych świadczeń. Firma nie pobiera żadnych opłat wstępnych a prowizja jest pobierana po uzyskaniu wpłaty na rzecz Klienta.

Jak liczona jest prowizja firmy?

Prowizja jest wartością procentową i liczona jest od wartości uzyskanych świadczeń. Wartość prowizji netto powiększona jest o 23 % podatku VAT. Przykładowo, jeżeli prowizja netto firmy wynosi 25% to prowizja brutto liczona od uzyskanych świadczeń wynosi 30,75%. W przypadku, jeżeli uzyskane świadczenie wynosi 100 000 zł to prowizja firmy wynosi 30 750,00 zł a wypłacone zostaje świadczenie o wartości 69 250,00 zł.

Czy długo muszę czekać na wypłatę odszkodowania?

Termin uzyskania odszkodowania zależy od okoliczności sprawy. Niestety wypłata nie jest całkowicie uzależniona od nas, ponieważ wpływ na to ma wiele czynników. Robimy wszystko, aby wypłata nastąpiła jak najszybciej, choć czasami warto poświęcić więcej czasu, by uzyskać maksymalne odszkodowanie.

Czy postępy w sprawie będę mógł śledzić na bieżąco?

Nasza wewnętrzna strefa klienta umożliwia dostęp do sprawy przez 24h/dobę – internetowy system monitorowania sprawy. Umożliwia śledzenie na bieżąco postępów w sprawie, szybki kontakt z osobą prowadzącą lub dosłanie brakujących dokumentów.

Jak skontaktować się z przedstawicielem firmy?

Na stronie www.helpea.pl w zakładce Twoi doradcy znajdą Państwo dane kontaktowe do naszej Centrali. Pracownicy Centrali udzielą wszelkich informacji dotyczących przebiegu sprawy oraz, gdy zaistnieje potrzeba, umożliwią kontakt z naszymi Partnerami. Zapraszamy również do skorzystania z czatu na żywo, który znajduje się w prawym dolnym rogu naszej strony oraz z formularza kontaktowego w zakładce kontakt.

SZKODA OSOBOWA / ŚMIERTELNA

Odszkodowanie/Zadośćuczynienie - w jakich sytuacjach jest przyznawane?

Podstawową przesłanką odpowiedzialności cywilnej jest powstanie szkody. Odszkodowanie jako świadczenie rekompensujące szkody majątkowe jest przyznawane w następujących sytuacjach:

 • uszkodzenia/ zniszczenia rzeczy,
 • uszkodzenia ciała lub pogorszenia stanu zdrowia (zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, pokrycie wydatków związanych z przystosowaniem się do nowych warunków życiowych)

Zakres odszkodowania obejmuje nie tylko rzeczywiste straty, ale również utracone korzyści, które poszkodowany by osiągnął, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Zadośćuczynienie rekompensuje szkodę niemajątkową, która rozumiana jest jako wszelkie cierpienia fizyczne (ból) oraz cierpienia psychiczne polegające na ujemnych uczuciach przeżywanych w związku z cierpieniami fizycznymi lub następstwami uszkodzenia ciała czy też rozstroju zdrowia.

W sytuacji, gdy jedno zdarzenie powoduje szkodę majątkową, za którą poszkodowany może żądać odszkodowania (np. koszty leczenia złamanej ręki), a jednocześnie poszkodowany odnosi krzywdę (ból i cierpienie na skutek złamanej ręki), to wówczas poszkodowanemu przysługują oba roszczenia – o odszkodowanie i o zadośćuczynienie.

W przypadku śmierci osoby najbliższej na skutek czynu niedozwolonego rodzinie zmarłego przysługuje, pod określonymi warunkami wskazanymi w ustawie, odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej, będącego następstwem zdarzenia, w którym poniósł śmierć najbliższy członek rodziny. Odszkodowanie to polega na dążeniu do naprawienia szkody majątkowej, która jest ściśle powiązana z krzywdą niemajątkową. Nadto osoby najbliższe mają możliwość uzyskania zadośćuczynienia, które ma na celu zrekompensować ich negatywne przeżycia.

Co to jest kwota bezsporna?

Kwota bezsporna jest to część świadczenia odszkodowawczego, która pozostaje poza sporem o jej wysokość. Wypłata kwoty bezspornej następuje po przyjęciu odpowiedzialności przez zakład ubezpieczeń, w sytuacji, gdy postępowanie likwidacyjne trwa dłużej niż 30 dni. Pozostała część świadczenia odszkodowawczego zostaje przyznana na rzecz ubezpieczonego/poszkodowanego z chwilą ustalenia ostatecznej wysokości świadczenia.

Z czym wiąże się zawarcie ugody? Czym jest ugoda?

Ugoda to umowa między Klientem a Towarzystwem Ubezpieczeń na wypłacenie określonej, umówionej w drodze rozmów kwoty świadczeń. Strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać w przyszłości. Zawarcie ugody sprawia, że wskazana kwota zostaje wypłacona Klientowi i tym samym Klient deklaruje, że nie będzie w przyszłości ubiegał się o dalsze roszczenia.

Co się stanie jak nie zgodzę się na ugodę proponowaną przez TU?

Klient ma prawo nie zgodzić się na warunki proponowane przez Towarzystwo, w tej sytuacji możemy podjąć działania mające na celu zwiększenie proponowanych świadczeń w drodze ugody, tj. napisać reklamację bądź też skierować sprawę do sądu i w sądzie walczyć o wyższe kwoty świadczeń.

Jakie muszę przedstawić dokumenty, aby uzyskać odszkodowanie?

Dokumenty niezbędne do uzyskania odszkodowania:

 • dokument potwierdzający odpowiedzialność sprawcy (notatka policyjna, postanowienie Prokuratury, akt oskarżenia, wyrok karny skazujący),
 • dokument potwierdzający przyjęcie odpowiedzialności za skutki wypadku (oświadczenie podmiotu, na którego terenie doszło do wypadku),
 • akt zgonu,
 • kopię dowodów osobistych Roszczących,
 • dokumenty potwierdzające więzi rodzinne – opis relacji łączących Roszczących ze Zmarłym,
 • fotografie,
 • kopia aktu małżeństwa,
 • kopia aktu urodzenia bądź legitymacji szkolnej,
 • rachunki, faktury, paragony – dokumentujące koszty pogrzebu (szkoda śmiertelna),
 • dokumentacja medyczna – (dotycząca leczenia po wypadku, wszelkie faktury i rachunki za leki, środki opatrunkowe, rehabilitację, wizyty lekarskie lub zakup sprzętu medycznego).
Jak wysokiej kwoty z odszkodowania/zadośćuczynienia mogę się spodziewać?

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania na skutek wypadku rozstroju zdrowia odszkodowanie pokryje wszelkie wynikłe z tego tytułu koszty (koszty leczenia, rehabilitacji, koszty dojazdu na badania, koszty opieki nad Klientem ponoszone przez najbliższych członków rodziny, itp.). Dodatkowo Klientowi przysługuje zadośćuczynienia za krzywdę, którego wysokość zależy od rodzaju i długotrwałości cierpień fizycznych oraz psychicznych. Kwoty z tego tytułu, w zależności od rodzaju cierpień wynosić mogą od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. W przypadku jeśli Klient na skutek wypadku utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeśli na skutek wypadku zwiększyły się jego wydatki lub zmniejszyły możliwości prawidłowego funkcjonowania (np. Klient stał się inwalidą) oprócz odszkodowania i zadośćuczynienia Klient otrzyma także rentę, której wysokość w zależności od konkretnego przypadku wynosić może od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych miesięcznie.

Jakie zadośćuczynienie wchodzi w grę, jeżeli w wypadku zginęła osoba będąca najbliższym członkiem rodziny?

Wysokość zadośćuczynienia zależy od stopnia pokrewieństwa oraz bliskości i zażyłości relacji Klienta z osobą zmarłą. Co do zasady najwyższe kwoty przyznawane są dla małoletnich dzieci po stracie któregoś z rodziców oraz dla rodziców po stracie małoletniego dziecka. Przeważnie oscylują one w okolicach kwoty 100.000 złotych lub kwotę tą przekraczają. Najniższe kwoty przyznawane są dla wnuków po stracie któregoś z dziadków oraz dla pełnoletniego rodzeństwa po stracie brata lub siostry. W pierwszego rodzaju przypadków kwoty rzadko kiedy przekraczają kwotę 10.000 złotych (nie dotyczy to przypadków, w których dziadkowie sprawowali faktyczną lub prawną opiekę nad wnukami – w tego typu sprawach kwoty zadośćuczynień są w wysokości analogicznej do kwot przyznawanych dla rodziców po stracie dziecka). W przypadku pełnoletniego rodzeństwa kwoty w zależności od okoliczności mogę oscylować w okolicach od 5.000 złotych do 50.000 złotych. W wypadkach szczególnie uzasadnionych kwoty te mogę być oczywiście wyższe.

Jak długo trwa proces likwidacji szkody?

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. – o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 nr 124 poz. 1152), Towarzystwo Ubezpieczeniowe jest zobligowane do zakończenia procesu likwidacji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia szkody, z zastrzeżeniem, że wcześniej została złożona pełna dokumentacja. Termin likwidacji szkody może wydłużyć się do 90 dni, m.in. dlatego, że wspominana wcześniej dokumentacja była niepełna lub proces leczenia nie został zakończony. Przedstawiciel towarzystwa powinien poinformować poszkodowanego o podjętej decyzji, czyli albo o wypłacie środków, albo o odmowie przyznania odszkodowania ewentualnie o powodzie przedłużenia wydania merytorycznej decyzji.

Czy będę angażowany przez firmę w proces likwidacji szkody?

Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby proces likwidacji szkody przebiegał sprawnie przy jak najmniejszym angażowaniu osób Roszczących. Po zgłoszeniu szkody informujmy naszych Klientów o tym, iż zostało wysłane stosowne zgłoszenie w przedmiotowej sprawie i że może zostać przeprowadzony z nim wywiad środowiskowy, bądź może być skierowany na dodatkowe badania przez Ubezpieczyciela, które mogą wpłynąć znacznie na wysokość roszczenia. Wszelkie formalności od zdobycia potrzebnej dokumentacji po cały proces likwidacyjny dokonujemy sami, natomiast nieoceniona jest pomoc naszych Klientów w przekazywaniu nam informacji, które mogą być nam pomocne w sprawnej likwidacji szkody.

Jakie sytuacje wpływają na wydłużenie się przebiegu likwidacji szkody?

Wydanie decyzji może nastąpić z opóźnieniem, jeżeli Towarzystwo Ubezpieczeń nie otrzymało kompletnej dokumentacji, szczególnie dokumentacji medycznej bądź dokumentacji karnej (w przypadku trudności w uzyskaniu szczegółowych informacji z Sądu, Prokuratury czy policji). Istotna jest współpraca z Klientem przy weryfikacji posiadanej dokumentacji i jej bieżące kompletowanie, aby przyspieszyć zakończenie sprawy. Jednocześnie warto pamiętać, że każda sprawa jest inna i jej przebieg zależy od indywidualnych czynników, a Klient o każdym etapie jest informowany na bieżąco i uzyskuje informacje na temat planowanego terminu zakończenia sprawy.

Jak miałem wypadek 10 lat temu czy należy mi się odszkodowanie?

Odpowiedź na pytanie zależy od tego, czy szkoda wynikała z przestępstwa czy nie (np.: jedynie z wykroczenia). Jeżeli szkoda jest wynikiem przestępstwa to przedawnienie roszczenia następuje z upływem 20 lat od dnia jego popełnienia. W takim wypadku oczywiście Klientowi należy się odszkodowanie/zadośćuczynienie. W pozostałych przypadkach roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym Klient dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do naprawienia szkody. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 10 lat od dnia wypadku. Jeśli na skutek wypadku wyrządzona została szkoda na osobie (krzywda fizyczna) roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym Klient dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do naprawianie szkody. W każdym przypadku należy pamiętać, że jeśli tego typu szkoda powstała ponad 10 lat temu ale była zgłaszana do sprawcy/ubezpieczyciela, to mogła ona nie ulec przedawnieniu.

Uczestniczyłem w wypadku, ale nie miałem wykupionego dodatkowego ubezpieczenia. Czy należy mi się odszkodowanie?

Jeżeli Klient nie był sprawcą wypadku, a odniósł na jego skutek poważne obrażenia, należą mu się świadczenia pieniężne. Wypłata świadczeń może nastąpić z polisy OC osoby lub instytucji odpowiedzialnej za zdarzenie. Niezbędne jest skompletowanie pełnej dokumentacji, co pozwoli skierować roszczenia do odpowiedniego organu. Klient może starać się o zadośćuczynienie i odszkodowanie, jeżeli wskutek wypadku poniósł wydatki związane z leczeniem, czy rehabilitacją.

Czy należy mi się odszkodowanie z tytułu wypadku komunikacyjnego, w sytuacji, gdy kierowca pojazdu znajdował się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających?

Jak najbardziej. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kierowcy, jeśli spowodował on wypadek po alkoholu lub po spożyciu innych środków odurzających – np. narkotyków, chroni Poszkodowanego. W takiej sytuacji Poszkodowany otrzyma odszkodowanie z polisy OC sprawcy, mimo, że sprawca znajdował się w stanie nietrzeźwości. Należy zaznaczyć, że po dokonanej wypłacie odszkodowania na rzecz poszkodowanego, Ubezpieczyciel ma prawo zażądać zwrotu pieniędzy od sprawcy wypadku, który prowadził po alkoholu (tzw. regres). Zagadnienia dotyczące polisy OC i wyłączenia związanego z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu wynikają bezpośrednio z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Żeby zgłosić sprawę i ubiegać się o odszkodowanie muszę mieć dokumentację potwierdzającą skutki leczenia powypadkowego?

Tak. Dokumentacja medyczna przedłożona równocześnie ze zgłoszeniem szkody lub w krótkim czasie od zgłoszenia szkody ułatwi i przyspieszy postępowanie prowadzone przez Towarzystwo Ubezpieczeń. Dotyczy to zarówno dokumentacji medycznej z daty wypadku, jak i przedstawiającej dalszy przebieg leczenia np. karta informacyjna udzielenia pomocy doraźnej z pogotowia ratunkowego, karta informacyjna z leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia ambulatoryjnego etc.

Czy obrażenia ciała muszą być widoczne, aby uzyskać odszkodowanie?

Nie. Jeśli Klient dysponuje dokumentację medyczną potwierdzającą odniesione obrażenia, w chwili zgaszania szkody nie muszą być one widoczne. Rodzaj i zakres obrażeń może być także udowodniony za pomocą zeznań świadków, czy dokumentacji fotograficznej.

Co w sytuacji, jeśli sprawca nie przyznaje się do winy? Czy na odszkodowanie będę musiał poczekać, aż sprawa karna się zakończy?

Co do zasady nie ma potrzeby oczekiwania na zakończenie sprawy karnej. Wyjątkiem są jednak sprawy wątpliwe, w których konieczne jest ustalenie, czy w ogóle mamy do czynienia z przestępstwem lub czy oskarżony jest faktycznie jego sprawcą. W tego typu sprawach może wystąpić konieczność oczekiwanie na wypłatę odszkodowania do czasu prawomocnego zakończenia sprawy karnej.

Czy należy mi się odszkodowanie, jeżeli sprawca nie miał polisy OC?

Tak. Zgodnie z treścią art. 98 ust. 1 pkt a z dnia 22 maja 2003 r.o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych do zadań Funduszu należy zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych za szkody na osobie, w mieniu, w mieniu i na osobie, gdy posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem szkodę tę wyrządzono, nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Miałem wypadek za granicą. Czy możecie zająć się dochodzeniem odszkodowania?

Oczywiście, jednakże w sprawach dotyczących wypadków za granicą procedury dochodzenia odszkodowania są uzależnione od daty zdarzenia, od tego w jakim państwie doszło do zdarzenia oraz od tego w jakich państwach zarejestrowane były pojazdy uczestników wypadku.

Nadal trwa moje leczenie powypadkowe. Czy już teraz mogę walczyć o odszkodowanie?

Oczywiście, że tak. Jeszcze w trakcie trwania leczenia powypadkowego, na podstawie posiadanej już przez Ciebie dokumentacji medycznej możemy zacząć ubiegać się o świadczenia. W takich sytuacjach Towarzystwo często wypłaca pierwszą, tak zwaną kwotę bezsporną, która pomoże Ci pokryć koszty leczenia lub rehabilitacji. Natomiast pełna kwota świadczeń zostanie określona dopiero w momencie zakończenia procesu leczenia, kiedy w pełni będzie można ocenić skutki wypadku.

Otrzymałem decyzję o przyznaniu zadośćuczynienia. Kiedy mogę się spodziewać wpłaty na konto?

Zgodnie z §2 pkt. 3 umowy firma zobowiązuje się do przekazania Klientowi uzyskanych świadczeń, po uprzednim potrąceniu należnego Helpea wynagrodzenia, w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub za pośrednictwem przekazu pocztowego.

Jeżeli byłem współwinnym wypadku śmiertelnego, lub przyczyniłem się do jego zaistnienia czy mogę starać się o odszkodowanie?

Tak. W takim wypadku wysokość odszkodowania będzie pomniejszona o stopień przyczynienia się Klienta do wypadku. Odszkodowanie nie będzie przysługiwało jedynie w sytuacji, w której to wypadku doszło z wyłącznej winy Klienta.

Poślizgnęłam się w domu i odniosłam obrażenia głowy. Czy należy mi się odszkodowanie?

To zależy. Jeśli Klient miał wykupione dobrowolne ubezpieczenie wypadkowe to w zależności od jego warunków może ubiegać się o odszkodowanie/zadośćuczynienie. Jeśli Klient nie posiadał tego typu ubezpieczenia odszkodowanie mu nie przysługuje, chyba że poślizgnięcie się było skutkiem działania lub zaniechania innej osoby.

Ile dostanę za złamanie ręki?

W zależności od rodzaju złamania, długotrwałości cierpień fizycznych, ograniczenia ruchomości ręki mogą być to kwoty od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Jakich dokumentów potrzebujecie aby zająć się sprawą osobową?

Dokumenty niezbędne do uzyskania odszkodowania:

 • dokumentacja medyczna dotycząca procesu leczenia skutków wypadku ( zarówno dokumentacja medyczna z daty wypadku, jak i przedstawiająca dalszy przebieg leczenia np. karta informacyjna udzielenia pomocy doraźnej z pogotowia ratunkowego, karta informacyjna z leczenia szpitalnego, historia choroby etc.),
 • dokumentacja potwierdzający odpowiedzialność sprawcy (notatka policyjna, postanowienie Prokuratury, akt oskarżenia, wyrok karny skazujący), bądź dokument potwierdzający przyjęcie odpowiedzialności za skutki wypadku (oświadczenie podmiotu, na którego terenie doszło do wypadku),
 • dowody potwierdzające wysokość kosztów lub strat poniesionych w związku z doznaną szkodą na osobie (wszelkie faktury i rachunki za leki, środki opatrunkowe, rehabilitację, wizyty lekarskie, zakup sprzętu medycznego czy utraconych zarobków).

SZKODA MAJĄTKOWA / RZECZOWA

Co to jest szkoda rzeczowa?

Szkodą rzeczową lub inaczej majątkową nazywamy sytuację, w której zniszczeniu uległy przedmioty należące do osoby, która wykupiła ubezpieczenie. Podsumowując szkodą rzeczową będzie zdarzenie, w którym auto ubezpieczonego uległo zniszczeniu całkowitemu lub częściowemu.

Miałem wypadek samochodowy. Czy uzyskam odszkodowanie za zniszczony samochód?

Jeżeli wypadek nastąpił z winy osób trzecich jak najbardziej należy się odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku miał wykupione OC.

Nie zgadzam się z wysokością odszkodowania. Uważam, że moja wycena szkody przez TU jest zaniżona. Czy mogę walczyć o większe odszkodowanie?

Jeżeli nie została podpisana ugoda zamykająca możliwość dochodzenia wyższych kwot, jak najbardziej można starać się wynegocjować większe roszczenie na drodze polubownej jak i sądowej.

Jaki jest okres przedawnienia się szkód rzeczowych?

Trzy lata licząc od momentu gdy poszkodowany dowiedział się o wyrządzonej szkodzie na swoim mieniu oraz o osobie, która jest za to odpowiedzialna.

Jakie dokumenty są mi potrzebne abym zgłosił szkodę?

Oświadczenie sprawcy i poszkodowanego dotyczące miejsca oraz przebiegu zdarzenia ewentualnie opis na druku zgłoszenia danego TU, oświadczenie sprawcy z jego danymi, nr polisy, nazwa Towarzystwa, prawo jazdy kierowcy, dowód rejestracyjny pojazdu.

Czy zajmujecie się zaniżonymi kosztorysami z tyt. wypadku samochodowego?

Tak. Przesłany do nas kosztorys oceniany jest przez naszego Rzeczoznawcę. W przypadku zaniżenia wartości kosztorysu wdrażamy procedurę likwidacji sprawy przedsądowej.

Ile muszę zapłacić za prowadzenie sprawy?

W chwili przejęcia przez naszą firmę sprawy klient nie ponosi żadnych kosztów, rozliczenie następuje po analizie Rzeczoznawcy w formie gotówkowej ewentualnie procentowej.

Miałem szkodę całkowitą. Czy zajmujecie się Państwo takimi sprawami?

Jak najbardziej, przy szkodzie całkowitej określonej przez TU właścicielowi należy się odszkodowanie liczone w sposób: wartość rynkowa pojazdu w dniu zdarzenia oraz wartość pozostałości pojazdu inaczej wraku, różnica pomiędzy tymi wartościami powinna być wypłacona poszkodowanemu. W większości przypadków różnice oraz wartości pojazdów są zaniżane przez TU a my pomagamy uzyskać kwotę adekwatną do rzeczywistych strat.

Podpisałem ugodę w sprawie. Czy mogę starać się o podwyższenie odszkodowania na drodze sądowej?

Ugoda ma na celu określenie wysokości odszkodowania i zamknięcia sprawy. Podpisanie ugody jest jednoznaczne ze rezygnacją z prawa ubiegania się co do dalszych roszczeń również na drodze sądowej.

Co z utraconą wartością rynkową pojazdu?

W przypadku, jeżeli w kolizji pojazd został uszkodzony, a w następstwie tego doszło do utraty jego wartości rynkowej, właściciel ma prawo do odszkodowania za utratę jego wartości. W praktyce jest to utrudnione gdyż Firmy Ubezpieczeniowe niechętnie wypłacają odszkodowania z w/w powodu. Biegły sądowy może pomóc w oszacowaniu kwoty jaką pojazd stracił na wartości. Według uchwały z 2001r odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej odpowiadającej różnicy pomiędzy wartością pojazdu przed uszkodzeniem i po naprawie. Niewielu poszkodowanych wie o takiej możliwości, stąd nasza pomoc w uzyskaniu rekompensaty również z tego tytułu.

POSTĘPOWANIE SĄDOWE

W jakich przypadkach sprawa jest kierowana na drogę sądową?

Na drogę sądową kierowane są sprawy, które dają duże prawdopodobieństwo wygranej.

Czy muszę zgodzić się na proces sądowy?

Nie. Zgoda na proces sądowy jest dobrowolna i zależy od woli Klienta. Należy jednocześnie pamiętać, że kwoty zasądzane przez Sądy są przeważnie znacznie wyższe niż proponowane przez Ubezpieczycieli w toku postępowania likwidacyjnego.

Jakie koszty muszę ponieść w przypadku skierowania sprawy na drogę sądową?

Przed rozpoczęciem procesu sądowego Klient zobowiązany jest uiścić na rzecz Sądu kwotę opłaty od pozwu, który jest równa 5% kwoty dochodzonego roszczenia. Dodatkowo Klient może zostać zobowiązany do uiszczenia zaliczki na biegłego sądowego w kwocie około 300 złotych – 500 złotych. Nie są to jedyne ale najczęściej występujące koszty po stronie Klienta.

Czy mogę zrezygnować ze sprawy już w trakcie jej trwania?

Tak. W takim przypadku Klient musi się jednak liczyć z tym, że zostanie obciążony kosztami faktycznie poniesionymi przez Helpea Sp. z o.o. związanymi z postępowaniem likwidacyjnym, wszczęciem postępowania sądowego oraz reprezentacją Klienta przed Sądem przez profesjonalnego pełnomocnika.

Czy będę musiał zeznawać w sądzie?

Tak. Dowód z zeznań Klienta jest jednym z głównych i najważniejszych dowodów w sprawie o odszkodowanie/zadośćuczynienie.

W ilu rozprawach sadowych będę musiał uczestniczyć?

Klient musi być obecny przynajmniej na pierwszej i ostatniej rozprawie sądowej. Na pierwszej rozprawie Klient składa tzw. wyjaśnienia informacyjne, które następnie potwierdza na ostatniej rozprawie. W ten sposób wyjaśnienia informacyjne stają się dowodem i podlegają ocenie Sądu.

Gdzie będzie odbywała się sprawa sądowa? Czy będzie to w mojej miejscowości?

Sprawy sądowe staramy się kierować do Sądów położonych najbliżej miejsca zamieszkania Klienta.

Czy muszę mieć świadków w sprawie?

Nie jest to konieczne, ale wskazane. Świadkowie potwierdzają wersję przedstawianą przez Klienta. Najlepiej wskazać jako świadków dwie osoby, które najlepiej znają sytuację Klienta.

Czy dojdzie do konfrontacji ze sprawcą szkody?

Sprawca wypadku jest stroną postępowania i może być obecny na każdej rozprawie sądowej. Może ona także osobiście lub za pośrednictwem obrońcy zadawać pytania świadkom oraz Klientowi występującemu w charakterze pokrzywdzonego.

Jak długo może trwać sprawa w sądzie?

Długość trwania pojedynczej rozprawy rozprawy zależy od czynności jakie będą w jej trakcie wykonywane. Może ona trwać od kilkunastu minut do kliku godzin. Cała sprawa sądowa składa się przeważnie z kliku rozpraw i od dnia złożenia pozwu do wydania wyroku może upłynąć od kilku do kilkunastu miesięcy.

O co mogę być pytany przez sędziego?

Sędzia może zapytać o wszystko co w sposób bezpośredni lub pośredni związane jest z dochodzonym roszczeniem. Przeważnie pytania te dotyczą przebiegu zdarzenie, jego skutków dla zdrowia Klienta (fizycznego i psychicznego), relacji rodzinnych, itp.

Jak mam się zachowywać na rozprawie sądowej?

Klient na rozprawie sądowej musi pamiętać o tym, że wypowiada się tylko w momencie udzielenia mu głosu przez Sędziego. Niedopuszczalne jest wtrącanie się w treść wypowiedzi Sędziego, strony procesu oraz świadka. Wypowiedzi Klienta powinny być rzeczowe i krótke. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji pytania Klientowi zadaje Sędzia, strona przeciwna oraz jego własny pełnomocnik.

Czy w sprawie będzie przeprowadzana opinia biegłego sądowego?

Najczęściej dowód z opinii biegłego sądowego jest konieczny dla właściwego rozpatrzenia sprawy. Wpływa on także na wysokość przyznanej przez Sędziego kwoty odszkodowania/zadośćuczynienia.

Czy odzyskam poniesione przeze mnie koszty sprawy?

W przypadku wygranej sprawy jej całkowite koszty zwraca Klientowi przeciwnik procesowy.

Ile będę oczekiwał na termin pierwszej rozprawy?

W zależności od Sądu termin oczekiwania na pierwszą rozprawę wynosi od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. Zasadą jest, że czym mniejszy Sąd tym krócej trzeba czekać na termin rozprawy.

Czy będę powiadomiony przez sąd o terminach rozpraw?

Tak. Sąd powiadamia Klienta o terminie pierwszej rozprawy. O kolejnych terminach Sąd informuje na rozprawach i nie przysyła pisemnych wezwań.

Czy na każdej rozprawie będzie ze mną mecenas?

Tak. Może to być pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym lub w wyjątkowych sytuacjach aplikant adwokacki lub radcowski.

Napisz - Pomożemy

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest HELPEA Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Biznesowej 15 w Radomiu.

Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania informacji na temat odszkodowania, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności

Dane osobowe podane przez Państwo będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu wysłania informacji na temat odszkodowania, które Państwa interesuje, a jeśli udzielili Państwo określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym.

Informujemy, że będziemy przetwarzać Państwa dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów).

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem: biuro@helpea.pl