Helpea  >  Wiedza  > Jak przyhotować się do rozprawy sądowej o zadośćuczynienie i odszkodowanie

Jak przygotować się do rozprawy sądowej o zadośćuczynienie i odszkodowanie

24 września 2019

helpea odwiedziny 431

Jak przygotować się do rozprawy? Udział w procesie sądowym może budzić szereg obaw i wątpliwości. Jednak wcześniejsze przygotowanie się do rozprawy sądowej umożliwia szybki i bezstresowy przebieg całego postępowania sądowego.

Kiedy rozpoczyna się rozprawa sądowa?

Proces cywilny co do zasady rozpoczyna się po złożeniu pozwu do sądu. Następnie sąd wyznacza termin rozprawy, która z reguły odbywa sądzie położonym najbliżej Państwa zamieszkania (właściwość miejscowa).

W wypadku zdecydowania się przez podsądnego na pomoc profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego bądź adwokata) stres związany z postępowaniem sądowym ograniczony jest do minimum, gdyż pełnomocnik będzie czuwał nad przebiegiem postępowania oraz będzie służył wsparciem oraz doświadczeniem. Pełnomocnik będzie zajmował się także wszelkimi formalnymi zagadnieniami, a udział Poszkodowanego ograniczony jest do minimum.

Czy poszkodowany musi stawić się na rozprawę?

Co do zasady nie ma obowiązku stawiennictwa strony (Poszkodowanego) na rozprawie, jeżeli ta jest zastępowana przez pełnomocnika. Jednakże należy pamiętać, iż w pewnych sytuacjach niestawiennictwo strony może spowodować dla Poszkodowanego negatywne konsekwencje.

Zazwyczaj pisemne wezwanie Poszkodowanego na rozprawę oznacza, iż Sąd rozpoznający sprawę będzie chciał przesłuchać Poszkodowanego. W tym celu Sąd wezwie Poszkodowanego do osobistego stawiennictwa, wysyłając wezwanie na rozprawę ze wskazaniem daty, godziny oraz siedziby Sądu wraz ze wskazaniem sali rozpraw, gdzie będzie przebiegać rozprawa.

W przypadku otrzymania wezwania Sądu do osobistego stawiennictwa należy obowiązkowo stawić się na rozprawie. Nieobecność może być usprawiedliwiona chorobą (potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim), wcześniej zaplanowanym wyjazdem lub innymi ważnymi okolicznościami (np. warunkami pogodowymi). W sądzie najlepiej pojawić się około 15 minut przed godziną rozprawy wskazaną na wezwaniu, by bez presji czasu znaleźć miejsce do zaparkowania auta oraz salę rozpraw, skorzystania z szatni lub toalety oraz porozmawiać z pełnomocnikiem – zadać mu ewentualne pytania, omówić przebieg rozprawy czy inne ważne kwestie.

Jak zachowywać się podczas rozprawy sądowej?

Należy pamiętać, że rozprawa sądowa ma uroczysty i podniosły charakter. Każdy jej uczestnik powinien pamiętać o stosownym ubiorze, wyłączeniu telefonu komórkowego. W przypadku naruszenia powagi sądu, spokoju lub porządku czynności sądowych (np. poprzez obrażanie sądu lub przeciwnika, używania niecenzuralnego słownictwa, podnoszenie głosu), sędzia przewodniczący może udzielić upomnienia. Jeżeli upomnienie okaże się bezskuteczne i dalsze zachowanie również będzie nieodpowiednie sąd może wydalić taką osobę z sali rozpraw.

Ponadto w razie naruszenia powagi, spokoju lub porządku czynności sądowych albo ubliżenia sądowi, innemu organowi państwowemu lub osobom biorącym udział w sprawie, sąd może ukarać winnego karą porządkową grzywny w wysokości do 10. 000,00 złotych lub karą pozbawienia wolności do czternastu dni.

Jak przebiega rozprawa?

Przed rozpoczęciem przesłuchania Poszkodowanego sąd pouczy o obowiązku zeznawania prawdy oraz o skutkach prawnych zeznawania niezgodnie z prawdą. W uzasadnionych przypadkach sąd może odebrać od strony przyrzeczenie wówczas zeznanie nieprawdy grozi odpowiedzialnością karną. Nagła zmiana zeznań może negatywnie wpłyną na ich wiarygodność.

Podczas przesłuchania w pierwszej kolejności pytania zadaje sąd. Następnie pytania zadają pełnomocnicy. W trakcie przesłuchania odpowiedzi należy kierować bezpośrednio do sędziego, niezależnie od tego, kto zadaje pytania. Do sądu należy zwracać się „wysoki sądzie”. Na pytania należy odpowiadać jak najbardziej szczegółowo, obszernie oraz w sposób opisowy. Treść złożony przez Poszkodowanego zeznań jest bardzo ważna i ma znaczenie dla rozstrzygnięcia w wyroku sądu.

Zdarza się, że konieczne jest przeprowadzenie badania przez biegłego sądowego. W tym celu, po ustaleniu z biegłym dogodnego terminu, należy udać się na badanie i rozmowę z biegłym. Zazwyczaj badanie odbywa się poza budynkiem sądu.

Jak przygotować się do zeznań?

Zarówno przed przesłuchaniem przez Sąd jak i przed badaniem przez biegłego sądowego, warto dzień wcześniej przypomnieć sobie okoliczności zdarzenia, które wywołało szkodę, ewentualnego przebiegu procesu leczenia, a także „usystematyzować” wywołane wypadkiem emocje i przeżycia, gdyż o te okoliczności będzie pytał Sąd.

Dobrą wskazówką może być porównanie stanu emocjonalnego, zdrowotnego przed zdarzeniem wywołującym szkodę, ze stanem po wypadku. Ważne jest by przed Sądem wyartykułować różnicę, zmianę jakości życia w aspektach: emocjonalnym, zdrowotnym oraz społecznym.

Jak kończy się rozprawa?

Po przeprowadzeniu rozprawy sąd zamyka rozprawę i wydaje wyrok czyli rozstrzygnięcie. Ogłoszenie wyroku może zostać odsunięte w czasie – o maksymalnie 14 dni. Nie ma konieczności stawiennictwa na publikacji wyroku. O treści wyroku można dowiedzieć się telefoniczne w Biurze Obsługi Interesanta właściwego sądu.

 

Podsumowując należy wskazać, iż postępowanie sądowe w procesie o zapłatę świadczeń odszkodowawczych nie jest skomplikowane, a wszelkie ewentualne trudności stanowią, co zrozumiałe, emocje związane z przeżywaniem samego zdarzenia (wypadku). Wcześniejsze prawidłowe przygotowanie się do postępowania pozwala uniknąć niepotrzebnego stresu i zapewnić szybki jego przebieg. Teraz już wiesz, jak przygotować się do rozprawy.

Jeśli jeszcze nie złożyłeś wniosku przez naszą stronę
lub masz pytania

Skontaktuj się z nami bezpośrednio przy użyciu poniższego formularza

helpea logo

Tel. / fax.: 48 679 67 57
Tel. 727 965 965
E-mail: biuro@server912028.nazwa.pl

Godziny pracy centrali:

poniedziałek - piątek:
9.00 do 17.00 

facebook instagram helpea helpea google

HELPEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
ul. Biznesowa 15, 26-600 Radom, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000579394,
NIP: 9482604817, REGON: 362690955