ODSZKODOWANIA

- za błędy medyczne

Odszkodowania za błędy medyczne

Czym jest błąd medyczny?

Błąd medyczny to inaczej nienależyte działanie lub zaniechanie podmiotu leczniczego, w tym lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, ratownika medycznego lub innej osoby wykonującej zawód medyczny, wskutek którego powstanie u poszkodowanego szkoda osobowa (uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie ciała, śmierć) wywołane działaniem lub zaniechaniem personelu medycznego.

Jakie są podstawowe warunki do tego abyś mógł ubiegać się o odszkodowanie za błędy lekarskie?

Przede wszystkim to wina, szkoda oraz adekwatny związek przyczynowy między zawinionym postępowaniem lekarza a szkodą. Wina obejmuje zarówno naruszenie reguł prawidłowego postępowania, jak również niedbalstwo czy lekceważenie obowiązków. Oznacza to, że obowiązek naprawienia szkody może powstać wówczas, gdy błąd ten jest po pierwsze zawiniony przez lekarza, a po drugie spełnione zostaną dalsze przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej.

Z sukcesem prowadziliśmy już sprawy o odszkodowania medyczne za:

  • Pomylenia zakresu zabiegu.
  • Niewłaściwej opieki medycznej.
  • Niezdiagnozowanie nowotworu.
  • Niezdiagnozowanie złamania.
  • Odmowy udzielenia świadczenia medycznego.
  • Szkód przy porodzie.
  • Zakażenia szpitalnego.
  • Pozostawienia materiałów chirurgicznych.
  • Niewłaściwego podania leku.

O co możemy się ubiegać?

Odszkodowanie. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia osoba pokrzywdzona może ubiegać się o odszkodowanie za błąd lekarski. Naprawienie szkody obejmuje wszelkie koszty będące jej bezpośrednim następstwem. Aby zrobić to skutecznie, musimy udowodnić wysokość tych kosztów dlatego powinieneś zachować wszelką dokumentację, rachunki, paragony, która potwierdzałaby wysokość poniesionych wydatków.
odszkodowanie za błedy lekarskie
Renta. Jeśli utraciłeś całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się Twoje potrzeby lub zmniejszyły perspektywy powodzenia na przyszłość, możesz żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody w postaci wypłacanej renty.
renta za błedy medyczne
Niezależnie od roszczeń o wypłatę odszkodowania czy renty możesz wnioskować o przyznane także zadośćuczynienia pieniężnego jako rekompensaty za doznane cierpienia fizyczne i psychiczne. Ponieważ Twojej krzywdy nie da się dokładnie wycenić, zadośćuczynienie w przeciwieństwie do odszkodowania jest sumą odpowiednią, przyznawaną w zależności od skali i rodzaju cierpień, wieku, wpływu krzywdy na dotychczasowe życie. Im większa krzywda tym większe zadośćuczynienie możemy uzyskać.
zadośćuczynienie za błędy lekarskie

 

Możemy Ci pomóc

Skontaktuj się z nami, wypełniając formularz
a sprawdzimy, jak możemy Ci pomóc.

Napisz - Pomożemy

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest HELPEA Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Biznesowej 15 w Radomiu.

Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania informacji na temat odszkodowania, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności

Dane osobowe podane przez Państwo będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu wysłania informacji na temat odszkodowania, które Państwa interesuje, a jeśli udzielili Państwo określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym.

Informujemy, że będziemy przetwarzać Państwa dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów).

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem: biuro@helpea.pl