ODSZKODOWANIA

- za wypadki w rolnictwie

Odszkodowania za wypadki w rolnictwie

Wypadki w gospodarstwie rolnym, wypadki przy żniwach i pracach rolniczych, wypadki z udziałem pojazdów i maszyn rolniczych
Zgodnie z prawem rolnicy (podobnie jak kierowcy pojazdów mechanicznych) są zobligowani do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadanego gospodarstwa rolnego (OC rolników), z którego możesz domagać się odszkodowania. Ubezpieczenie pokrywa wszelkie szkody powstałe na terenie gospodarstwa rolnego, wyrządzone przez rolnika, osobę pozostającą w gospodarstwie domowym lub pracowników gospodarstwa.

Należy pamiętać, że każdy Pokrzywdzony w wypadku przy pracy rolniczej lub w gospodarstwie rolnym ma prawo dochodzić roszczeń odszkodowawczych w celu zrekompensowania poniesionych strat i krzywdy.

Odszkodowanie z tytułu OC rolnika przysługuje Poszkodowanym za wszelkie szkody wyrządzone przez rolnika, osoby przebywające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osoby wykonujące prace w gospodarstwie rolnym, które powstały w wyniku prowadzonych prac polowych, związane z ruchem na drogach publicznych pojazdów zaprzęgowych, pędzeniem bydła, a także pojazdów wolnobieżnych użytkowanych w gospodarstwie rolnym. Odpowiedzialność odszkodowawcza powstaje w chwili śmierci osoby, uszkodzeń ciała, rozstroju zdrowia oraz w przypadku zniszczenia bądź uszkodzenia mienia. W zależności od strat, masz prawo dochodzić różnych świadczeń od ubezpieczyciela.

Rodzaje roszczeń czyli kiedy możemy się wspólnie starać o odszkodowanie za wypadek w rolnictwie:

Szkoda na osobie - często w wyniku szoku i stresu po wypadku wydaje się, że nic się nie stało i nie odniosła żadnych obrażeń ciała. Dopiero po kilku dniach, gdy stres i szok miną, zauważa niepokojące dolegliwości. Bóle kręgosłupa, bóle i zawroty głowy, kłopoty z koncentracją i inne niepokojące objawy powinny powodować jak najszybsze zgłoszenie się do szpitala. Podjęcie leczenia jest konieczne, aby móc uzyskać odszkodowanie, które pokryje wszystkie koszty leczenia i rehabilitacji.
Szkoda na osobie wypadki w rolnictwie
Zadośćuczynienie - rekompensata pieniężna za doznaną krzywdę i uszczerbek na zdrowiu, która stanowi złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych Poszkodowanego.
Zadośćuczynienie odszkodowanie za wypadek w rolnictwie
Zwrot wszelkich kosztów poniesionych w związku z wypadkiem - koszty leczenia i rehabilitacji, koszty lepszego odżywiania Poszkodowanego, opieka osób trzecich nad Poszkodowanym. Transportu do placówek medycznych, adaptacji mieszkania do potrzeb Poszkodowanego. Zwrot utraconych zarobków - jeżeli w wyniku wypadku Poszkodowany przebywa na zwolnieniu lekarskim i nie może wykonywać pracy zawodowej. Zwrot kosztów przygotowania do wykonywania nowego zawodu.
Zwrot kosztów wypadek w rolnictwie odszkodowanie
Renta na zwiększone potrzeby. Renta wyrównawcza na przyszłość z tytułu utraconego dochodu.
Renta wypadek rolnika

Utrata bliskiej osoby w wyniku wypadku w gospodarstwie rolnym

Kiedy następuję wypadek rolnika ze skutkiem śmiertelnym, najbliższa rodzina zmarłego ma prawo ubiegać się o zadośćuczynienie, stosowne odszkodowanie i inne świadczenia:

 • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, cierpienia fizyczne i psychiczne najbliższych członków rodziny zmarłego.
 • Stosowne odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej najbliższych po śmierci Poszkodowanego.
 • Zwrot kosztów związanych z pochówkiem i pogrzebem zmarłego Poszkodowanego, poniesionych przez członków rodziny (np. miejsce na cmentarzu, trumna, nagrobek, stypa (konsolacja), ceremonia pogrzebowa, kwiaty, znicze, ubrania dla zmarłego, ubrania żałobne dla rodziny).
 • Renta alimentacyjna po śmierci Poszkodowanego – przysługuje najbliższej rodzinie np. małżonkowi, dzieciom, rodzicom, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny i które za życia Poszkodowany wspierał stale i dobrowolnie finansowo.

Najczęstsze wypadki w rolnictwie:

 • wypadki z udziałem maszyn rolniczych (potrącenia przez traktory czy kombajny, ucięcia dłoni, rąk, kalectwo),
 • zatrucia środkami chemicznymi czy pestycydami,
 • poślizgnięcia i potknięcia
 • poparzenia;
 • urazy spowodowane podnoszeniem ciężarów o niedopuszczonej normie;
 • wypadki spowodowane przez zwierzęta.

Do wypadków w rolnictwie dochodzi bardzo często, a ich powodami są głównie nieuwaga i brak należytej ostrożności. Pracownicy doznają najczęściej urazów dłoni (obcięcie palce, dłoni, złamania) na skutek napraw pojazdów podczas ich pracy. Często dochodzi do wypadków śmiertelnych. Wypadkom w rolnictwie ulegają również dzieci pozostające w gospodarstwie, które często pomagają rodzicom w pracach polowych lub wręcz prowadzą pojazdy bez uprawnień.

Możemy Ci pomóc

Skontaktuj się z nami, wypełniając formularz
a sprawdzimy, jak możemy Ci pomóc.

Napisz - Pomożemy

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest HELPEA Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Biznesowej 15 w Radomiu.

Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania informacji na temat odszkodowania, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności

Dane osobowe podane przez Państwo będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu wysłania informacji na temat odszkodowania, które Państwa interesuje, a jeśli udzielili Państwo określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym.

Informujemy, że będziemy przetwarzać Państwa dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów).

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem: biuro@helpea.pl