Helpea  >  Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku!

Twoja prywatność i bezpieczeństwo są dla nas priorytetowe. Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze strony helpea.pl Informujemy, że w każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

Polityka prywatności

Polityka prywatności strony www.helpea.pl

Administratorem strony internetowej prowadzonej pod adresem: www.helpea.pl jest Helpea Sp.zo.o., ul. Biznesowa 15, 26-600 Radom, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000514613. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności i dotyczy wyłącznie strony internetowej www.helpea.pl.

Inspektor Ochrony Danych

Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Dane przekazane Spółce przez użytkowników

Helpea Sp.zo.o. zbiera informacje o użytkownikach za pośrednictwem zamieszczonego na stronie internetowej formularza, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika i przedstawienia za zgodą użytkownika informacji handlowej, a w przypadku złożenia przez użytkownika oferty zatrudnienia bądź współpracy, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Użytkownik może przekazać Spółce za pomocą formularzy znajdujących się na stronie internetowej, dane osobowe takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail oraz inne dane użytkownika wskazane w pytaniu skierowanym za pośrednictwem formularza. W przypadku składania za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego oferty zatrudnienia bądź współpracy użytkownik przekazuje Spółce dane dotyczące wykształcenia iprzebiegu pracy zawodowej oraz inne dane zawarte w CV.

Dane osobowe są przetwarzane przez Helpea Sp.z o.o. w celach:

  • udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza;
  • realizacji zamówień usług i produktów tworzonych przez Helpea Sp.z o.o.;
  • marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług Helpea Sp.z o.o.;
  • udzielenia informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie umowy zawartejz Helpea Sp.zo.o.;
  • procesu rekrutacji –w przypadku złożenia przez Użytkownika oferty zatrudnienia

Podanie danych jest zupełnie dobrowolne. Skorzystanie zformularzy nastronie internetowej równoważne jest udzieleniu zgody naprzetwarzanie danych wcelach wymienionych powyżej.

Użytkownik maprawo dostępu doswoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania atakże downiesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wtymofert marketingowych.

Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, a także do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe mogą podlegać profilowaniu, które ma na celu dopasowanie i zaproponowanie Użytkownikowi nowych usług.

Dane osobowe, zebrane za pośrednictwem strony internetowej przetwarzane będą nie dłużej niż przez 6 miesięcy od momentu udzielenia odpowiedzi.

Wszelkie zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody osób, których dane dotyczą, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Jeśli podpiszesz z nami umowę na dochodzenie roszczeń nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je naszym partnerom (https://server912028.nazwa.pl/wordpress/wpn_HelpeaWWW/wp-content/uploads/2018/05/partnerzy.pdf), którzy wspierają nas w realizacji naszych zobowiązań i działają w celu wypełnienia obowiązku związanego z realizacją umowy. Możesz też złożyć sprzeciw wobec przekazania Twoich danych do naszych partnerów, ale w takim przypadku realizacja celu związanego z realizacja umowy nie będzie możliwa.

Informujemy, że przetwarzanie danych pozyskanych w celu realizacji umowy będzie miało miejsce do momentu zakończenia jej realizacji. Będziemy przetwarzać Twoje dane maksymalnie do czasu ustania okresu dochodzenia roszczeń lub do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Spółki, ale nie będziemy z nich korzystać w innych celach. Dane, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody będziemy przetwarzać tylko do momentu jej odwołania.

Gromadzenie danych zbieranych automatycznie („plików Cookies”)

Helpea Sp.z o.o. przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera Spółki, które są pobierane automatycznie od użytkowników odwiedzających stronę internetową (zwane „plikami Cookies”). Informacje zapisane wplikach Cookies, serwer Serwisu Spółki może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody naumieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki (http://ciasteczka.eu/#jak-wylaczyc-ciasteczka)

Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:

  • publiczny adres IP komputera,z którego nadeszło zapytanie;
  • informacje o typie systemu operacyjnego użytkownika;
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • odwiedzane przez użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu. Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową ani innych informacji zebranych odużytkowników.

Wykorzystywanie plików Cookies

Zebrane pliki Cookies są przez Spółkę przechowywane przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania stroną internetową. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem strony www.helpea.pl. Spółka wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu strony internetowej do potrzeb odwiedzających ją użytkowników.

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików cookies” (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa powyżej.

Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Odnośniki do innych stron

Na stronie internetowej www.helpea.pl znajdują się również odnośniki do innych stron WWW. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach.

Bezpieczeństwo informacji

Spółka stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by dane osobowe Użytkownika były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.