Helpea

- etyka zawodowa

Etyka zawodowa

Etyka zawodowa jest bardzo ważnym elementem naszego działania. Branża odszkodowawcza jest szczególnie narażona na nieuczciwe działania, dlatego na każdym kroku dbamy o to, aby każdy nasz partner został odpowiednio przeszkolony i zarówno w swojej pracy jak i w życiu, kierował się zasadami etycznymi i moralnymi, zgodnymi ze standardem, jaki tworzymy.

Właśnie dlatego już od początku istnienia firmy postanowiliśmy stosować nasz wewnętrzny Kodeks Etyczny, który jest zbiorem zasad i norm, obowiązujących podczas całego kontaktu klienta z firmą.

Kodeks etyczny

Celem Kodeksu Etycznego Parterów HELPEA – Twoje Centrum Odszkodowań, jest określenie standardów etycznych postępowania Parterów HELPEA – Twoje Centrum Odszkodowań, podnoszenie poziomu zaspokojenia potrzeb Klientów i ochrona ich interesów.

Całość, ma na celu utrwalanie pozytywnego wizerunku HELPEA – Twoje Centrum Odszkodowań, a wszystko to, w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług.

Jako partner HELPEA – Twoje Centrum Odszkodowań:

Działam w zgodzie z przyjętymi zasadami i normami, kierując się wyłącznym dobrem Klienta
Szanuję dobra osobiste i godność Klientów oraz wszystkich pracowników i współpracowników
Dbam o obsługę każdego Klienta na jednakowo wysokim poziomie
Zawsze służę klientowi radą i pomocą w trudnej sytuacji
Przestrzegam zasad uczciwej konkurencji wewnątrz HELPEA – Twoje Centrum Odszkodowań

W ramach prowadzonej działalności przestrzegam przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), w szczególności stosuję odpowiednie środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, dane osobowe są przetwarzane na podstawie imiennego upoważnienia.

Zobowiązuję się w szczególności do:
– pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)
– zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z działalnością handlową HELPEA – Twoje Centrum Odszkodowań

Napisz - Pomożemy

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest HELPEA Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Biznesowej 15 w Radomiu.

Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania informacji na temat odszkodowania, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności

Dane osobowe podane przez Państwo będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu wysłania informacji na temat odszkodowania, które Państwa interesuje, a jeśli udzielili Państwo określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym.

Informujemy, że będziemy przetwarzać Państwa dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów).

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem: biuro@helpea.pl